Top
NBBD - Power Cruiser

อุปกรณ์เสริม สำหรับเครื่องปล่อยผลิตภัณฑ์จากถุงใหญ่ (Bulk bag discharge)

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปิดปากถุงให้มีความสะดวกและง่ายต่อผู้ปฎิบัติงาน